Andreï Aleksandrovitch Jdanov (1896-1948)

jdanov

« Coucou ! »